۱۳۹۳ اسفند ۲۰, چهارشنبه

آن جا

چیزی در خاطرم نیست، ولی حتی اندیشیدن به این که چه بویی را از ایران به یاد می آورم هم بسیار غمگین م می کند. 

هیچ نظری موجود نیست: